Linky dôvery často pomáhajú ľuďom v samovražednej kríze, obetiam trestného činu či násilia. Kontaktujú preto záchranné zložky a realizujú oznamovaciu povinnosť. Aktuálny zákon však zabúda, že poradca nie je s klientom v osobnom kontakte a má len jeho IP adresu, prípadne prezývku. Záchranné zložky si však vyžadujú detailné informácie (meno, vek, miesto a pod.), ktoré im linky dôvery nevedia poskytnúť, vzhľadom na princípy anonymity. V prípadoch, kedy ide doslova o život, sa tak celý proces komplikuje.

Projekt Legislatívne ukotvenie liniek dôvery a spolupráca so záchrannými zložkami, ktorý bol podporený z programu Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021, ktorého správcom je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou, riešil systém nastavenia spolupráce záchranných zložiek a liniek pomoci.

Číslo projektu: T2-2020-016
Výška grantu: 71.714,44 EUR
Obdobie trvania projektu: 6/2020 – 11/2021

Počas projektu sme zrealizovali niekoľko okrúhlych stolov a pracovných stretnutí, na ktorých sme mapovali aktuálnu situáciu, vymieňali si skúsenosti a hľadali optimálne riešenie. Vytvorili sme odbornú metodiku – Ohlasovacia povinnosť, v kontexte dištančnej krízovej intervencie na linkách pomoci. Ide o pilotný dokument, ktorý popisuje postup oznamovacej povinnosti na linkách pomoci. Zrealizovali sme tiež kurzy Online krízovej intervencie, vďaka ktorým rôzni odborníci z danej oblasti získali kompetencie a odborné zručnosti na poskytovanie krízovej intervencie dištančnou formou. Vyvrcholením projektu bola Medzinárodná odborná konferencia, kde sa stretli predstavitelia domácich aj zahraničných liniek pomoci a navzájom zdieľali svoje skúsenosti pri oznamovacej povinnosti. Vďaka projektu sme mali možnosť viesť diskusie s mnohými politikmi na regionálnej, národnej aj európskej úrovni (prezidentka SR Zuzana Čaputová, Jana Žitňanská, Veronika Remišová, Jana Cigániková, Viktor Svetský, Peter Lenčo, Michal Šimečka, Svetlana Síthová, Eduard Heger, Branislav Grӧhling).

Zrealizované aktivity mali veľký význam pre uskutočnenie potrebných systémových zmien. V priebehu projektu bola vytvorená aj pracovná skupina, ktorá aktuálne pripravuje návrh zákona o linkách pomoci. Samostatný zákon o linkách vnímame ako veľmi potrebný. Presne zadefinuje čo je to linka pomoci, aké má práva, kompetencie a povinnosti. A tiež sa upraví spolupráca medzi linkami pomoci a záchrannými zložkami čím sa zjednoduší proces oznamovacej povinnosti. Zrealizovaný projekt má veľký význam pre postavenie liniek pomoci v spoločnosti. Angažovanosť rôznych politikov a predstaviteľov štátu ukazuje dôležitosť a potrebu liniek pomoci. Vďaka projektu sme nadviazali rôzne nové spolupráce a uskutočnili sme množstvo stretnutí, ktoré prispievajú k potrebným zmenám. Tento projekt bol prvým veľkým a významným krokom k vzniku samostatnej legislatívy a úprave postupu oznamovacej povinnosti. Vďaka tomu bude práca liniek pomoci ešte efektívnejšia a v prípade krízových situácií bude pomoc pre klientov dostupná rýchlejšie.

Zrealizované aktivity:

  • Okrúhle stoly
  • Tvorba odbornej metodiky
  • Školenia krízovej intervencie
  • Medzinárodná konferencia